چاپ رواق

[نسخه مخصوص چاپ ]

RRM.IR


کيفيت چاپ
تاريخ خبر: شنبه، 16 آبان 1388 ساعت: 22:01

naltrexone

naltrexonealcoholismmedication.com/news/what-is-naltrexone implant for opiate addiction


  در سالهای اخير پيشرفت هاي تکنولوژيک در چاپ رول، کيفيت خروجي هاي چاپ رول را به مراتب بهتر نموده است. ورود دستگاههايHeat-set به بازار چاپ رول باعث شده دستگاه چاپ رول نيز امکان چاپ روي کاغذ هاي گلاسه را داشته باشند تابدين ترتيب در کيفيت چاپ دستگاه رول تحول بزرگي ايجاد نمايند. چاپ رواق مفتخر است به عنوان اولين چاپخانه ايران فناوري چاپ تجاری Heat- set را به كشور منتقل كرده ا ست.