چاپ رواق

[نسخه مخصوص چاپ ]

RRM.IR


صرفه اقتصادی
تاريخ خبر: شنبه، 16 آبان 1388 ساعت: 22:01

   در فناوري رول قيمت تمام شده (به ويژه براي تيراژهاي بالاتر از 5 هزار نسخه) نسبت به چاپ شيت کمتر است. اين تفاوت هزينه در تيراژ هاي بالاتر به ا ندازه قابل توجهي ا فزايش مي يابد.