صرفه اقتصادی

   در فناوري رول قيمت تمام شده (به ويژه براي تيراژهاي بالاتر از 5 هزار نسخه) نسبت به چاپ شيت کمتر است. اين تفاوت هزينه در تيراژ هاي بالاتر به ا ندازه قابل توجهي ا فزايش مي يابد.2.jpg

درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: